دومین جلسه ی پرسش و پاسخ با دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵  با حضور رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و مدیران  گروه های  معماری و مرمت برگزار شد.
در این جلسه دانشجویان به طرح مشکلات و مسائل خود؛ پرداخته ومسئولین دانشکده ضمن پاسخ گویی به انعکاس آن به مسئولین دانشگاه اقدام نمودند.

IMG_1058