راهنمای ثبت ایده در سامانه پارک علم و فناوری خراسان رضوی و استقرار هسته های نوآور در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری

https://t.me/HSU_karafarini