مدیریت فرهنگی و اجتماعی هم زمان با فرا رسیدن روز کتاب و کتابخوانی ( ۲۴ آبان ماه ) برگزار می کند:

طرح اهدای کتاب تحت عنوان

« اندیشه ماندگار»

مهلت اهدای کتاب: ۲۲ آبان ماه

مکان اهدا: انتظامات دانشکده ی ادبیات و مدیریت فرهنگی و اجتماعی