طرح پژوهشی دکتر اسکندر رستگار پویانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه دوم کارگروه علوم پایه هفته پژوهش استان خراسان رضوی شد.

دکتر رستگار پویانی گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام اینکه این طرح تحقیقاتی با عنوان ” مطالعه تنوع  و تهیه بانک ژنوم و بافت خزندگان و دوزیستان استان فارس” به صورت طرح ارتباط با صنعت با سرمایه گذاری اداره کل محیط زیست استان فارس انجام شد، افزود: در این طرح یک گونه جدید از خزندگان استان فارس معرفی شد که هم اکنون مقاله پژوهشی این گونه در حال تدوین است.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به این مهم که در این تحقیق سه گونه به عنوان رکورد جدید در استان فارس معرفی شد، تصریح کرد: قرار است نتایج و داده های حاصل از این طرح در قالب اطلس رنگی خزندگان استان فارس منتشر شود.

گفتنی است سال گذشته نیز طرح پژوهشی دکتر رستگار پویانی  به عنوان رتبه اول در کارگروه علوم پایه هفته پژوهش و فناوری استان معرفی شد.