تلاشی دیگر در دانشگاه حکیم سبزواری:
عوارضات و مصوبات کمیسیون های شهرداری سبزوار در خصوص دانشگاه حکیم سبزواری که در سال ٨٩ صادر شده است با توافق و تغییرات اساسی بین دانشگاه و شهرداری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می شود.
بر اساس پی گیری های دانشگاه حکیم سبزواری عوارضات ١٣ میلیارد تومانی دانشگاه، صادر شده توسط شهرداری سبزوار در سال ٨٩ پس از توافق بین دانشگاه، شهرداری و شورای اسلامی شهر و تایید کمیته انطباق فرمانداری سبزوار به زودی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل مطالبات شهرداری ها پرداخت می گردد.
بر اساس پی گیریهای دانشگاه، لایحه شهرداری سبزوار ، مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید کمیته انطباق فرمانداری، در قبال دریافت مطالبات توسط شهرداری از سازمان برنامه و بودجه، شهرداری سبزوار مکلف گردید برای کلیه ساختمانهای دانشگاه پایان کار صادر نماید و ضمنا ۴٠ درصد مبلغ دریافتی از سازمان برنامه و بودجه را صرف امور عمرانی دانشگاه نماید.
پرداخت این عوارضات از محل مطالبات شهرداری هاست و ارتباطی به بودجه های مصوب دانشگاه حکیم سبزواری ندارد. پی گیری های دانشکاه و مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار باعث ورود این مبالغ به شهرستان و دانشگاه خواهد بود.
شایان ذکر است که در سالیان گذشته وجود این مصوبات کمیسیونهای شهرداری باعث وجود برخی مشکلات عمرانی در دانشگاه بوده است و با این اقدام بدهی از سمت دانشگاه به سازمان برنامه و بودجه منتقل شده و نه تنها باعث حذف بدهی دانشگاه بلکه باعث کمک ۴٠ درصدی به وضعیت عمرانی دانشگاه خواهد بود.