بورس پسادکتری دولت فرانسه ۲۰۱۹

سفارت فرانسه به اساتید و پژوهشگران دانشگاه های ایرانی بورس پسادکتری اعطا می نماید.

👇

https://ir.ambafrance.org/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

کمک هزینه تحصیلی پسادکتری : اطلاعیه بنیاد فیس

👇

https://ir.ambafrance.org/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C

🔹مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری