دانشگاه حکیم سبزواری از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشورِ غیرِشاغل در رشته های مشخص شده در پیوست، برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پژوهشگر پسادکتری می پذیرد. مدارک مورد نیاز و نحوه ی اقدام همراه با رشته های مورد درخواست در پیوست آمده است.

فراخوان پژوهشگر پسادکتري-دانشگاه حکيم سبزواري(بر روی نوشته کلیک کنید)