دانشجویان محترم ساکن درخوابگاه های دانشجویی         

 با عنایت به روند افزایش برودت هوا و ضرورت رعایت موارد ایمنی در خوابگاه های دانشجویی و با توجه به اینکه سیستم های گرمایشی سراها دردرجه مناسب تنظیم و فعال می باشد؛ لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود به منظور جلوگیری از خطرات و مسمومیت های احتمالی ناشی از انتشار گاز منو اکسید کربن ، از روشن نگه داشتن اجاق گاز های خوراک پزی و یا هر وسیله شعله دار دیگری(بخصوص هنگام خواب و استراحت ) اجتناب نمایید.

ضمناً در صورت کاهش دما یاعدم کارایی سیستم گرمایشی (رادیاتور ها ) ، مراتب را درهرساعت ازشبانه روز،جهت رفع نقص به سرپرست خوابگاه اطلاع دهید.                                                                                   

اداره امور خوابگاه ها