اطلاعیه

به آگاهی دانشجویان محترم می رساند؛ قرار داد بیمه حوادث تحصیلی با شرکت« بیمه معلم» منعقد شده است.

دانشجویانی که در اثر حادثه دچار مصدومیت شده و در مراکز پزشکی و درمانی به صورت بستری یا سرپایی مورد معاینه و درمان قرارمی گیرند ؛ می توانند با همراه داشتن مدارک پزشکی وصورت حساب مربوط، جهت معرفی به شرکت مزبور و دریافت خسارت مطابق مفاد قرارداد منعقد شده، به اداره خدمات و رفاه دانشجویی واقع در ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است:

۱- بیمه مزبور شامل بیماری های عمومی و غیر حادثه ای نمی شود.

۲-تاریخ پوشش بیمه مزبوراز۹۷/۰۷/۰۱لغایت۹۸/۰۷/۰۱می باشد.