مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به تمهیدات و اقداماتی که تاکنون در جهت توسعه امور رفاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شده است،گفت:

SONY DSC

با استناد به مصوبه هیأت امنای دانشگاه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ که به پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه به تصویب رسید؛ مبلغ یک میلیارد ریال کمک بلا عوض به حساب صندوق رفاه اعضای هیأت علمی جهت سرمایه گذاری در بخش های رفاهی اعضای هیأت علمی توسط حوزه معاونت اداری و مالی واریز شد.

دکتر عسکری افزود: این مصوبه با استناد به بند(ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به تصویب رسیده است.