مقاله دانشیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشجوی ارشد گروه مکانیک دانشگاه در مورد بکارگیری سیستم CCHP در مرکز داده با استفاده از روش ارزیابی Emergy در مجله ی معتبر بین المللیJournal of Renewable and Sustainable Energy Reviews  به چاپ رسید.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله دکتر مهدی دیمی دشت بیاض، دانشیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و مهندس مرضیه نورانی دانشجوی ارشد دانشگاه با عنوان

Sustainability Assessment and Emergy Analysis of Employing the CCHP System under Two Different Scenarios in a Data Center

در مجله معتبر بین المللی Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews باIF=14.982  که مجله اول (یک درصد) در زمینه GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY در نشریات علمی است، به چاپ رسیده است.

 دکتر دیمی دشت بیاض در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه این مقاله بخشی از نتایج حاصله از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس مرضیه نورانی با عنوان “بررسی بکارگیری سیستم های CCHP در مراکز داده بر مبنای آنالیز انرژی، اگزرژواکونومیک و امرژی” است، افزود: مصرف بالای انرژی مراکز داده یک چالش بزرگ در توسعه ی پایدار است. علاوه بر مصرف انرژی بخش فناوری اطلاعات، انرژی مصرفی در بخش سرمایش برای حذف گرمای تولید شده توسط این مراکز نیز قابل توجه است. به همین دلیل یافتن راه حلی موثر برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری انرژی در مراکز داده ضروری است.

در این مطالعه یک سیستم تولید سرمایش، گرمایش و برق ترکیبی (CCHP) با هدف به کارگیری در یک مرکز داده در دو سناریوی مبتنی بر چیلر جذبی و چیلر تراکمی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که طبق مطالعات پیشین استفاده از روشی که بتواند تمام اثرات زیست محیطی، ترمودینامیکی، اقتصادی و پایداری سیستم های انرژی را در نظر بگیرد نیاز بود از تحلیل امرژی به عنوان یک ارزیابی جامع برای بررسی سیستم پیشنهادی در دو سناریو استفاده شود. نتایج بررسی نشان داد سیستم CCHP مبتنی بر چیلر تراکمی با شاخص پایداری ۲٫۵ پایدار تر از سیستم CCHP مبتنی بر چیلر جذبی است و اثرات منفی کمتری را بر محیط زیست دارد.

 

لازم به ذکر است که لینک مشاهده مقاله در ادامه آمده است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032121007905