نخستین همایش ملی”ایران؛ جغرافیای مهربانی”با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور در تالار همایش های بین المللی بیهقی، دانشگاه حکیم سبزواری درحال برگزاری است.