نشست خبری دکتر علی اصغر مولوی، سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری با اصحاب رسانه شهرستان

 شنبه ۱۴بهمن ماه ساعت ۱۷/۳۰ 

مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری