نشست دکتر زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه و دکتر کوشکی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه با آقای طیبی رئیس آموزش و پرورش شهرستان ششتمد و همکاران ایشان برگزار شد.