هجدهمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری( جهت مشاهده کلیک کنید)

بیست و سوم لغایت بیست و نهم مهرماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)