دوازدهمین همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و باز شناخت جایگاه نثر فارسی

به مناسبت اول آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی

اول آبان ۱۴۰۱

ایران، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری

موضو ع های پیشنهادی دوازدهمین همایش بین المللی بیهقی۱۴۰۱ (۱)

نامه همایش بیهقی۱۴۰۱

فرمت نمونه مقاله همایش

http://beyhaghi1401.hsu.ac.ir/fa/