در راستای سیاست توسعه محور ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی مبنی برارتقاء ارتباط جامعه ودانشگاه با پیگیری صورت گرفته اولین محقق پسادکتری دانشکده الهیات ومعارف اسلامی پذیرفته شد. آقای دکتر مجتبی شاهسونی، فارغ التحصیل گرایش ادبیات رشته زبان وادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری درقالب قراردادپژوهشی پسادکتری با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و با راهنمایی آقای دکترحسین شمس آبادی دانشیار گروه زبان وادبیات عربی این دوره را خواهدگذراند.