پذیریش اسعتفای جناب آقای دکتراسکندر رستگارپویانی رئیس دانشکده علوم پایه توسط رئیس دانشگاه

پذیریش اسعتفای جناب آقای دکتراسکندر رستگارپویانی رئیس دانشکده علوم پایه توسط رئیس دانشگاه
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
 
در پی استعفای جناب آقای دکتراسکندر رستگارپویانی به علت مسافرت به غرب کشور از سمت ریاست دانشکده علوم پایه، دکتر جواد حدادنیا ضمن پذیریش این استعفا از زحمات بی شائبه ایشان در دوران تصدی مسؤولیت ریاست دانشکده علوم پایه قدردانی کرد.
متن نامه ریئس دانشگاه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتراسکندر رستگارپویانی
عضومحترم هیات علمی گروه زیست شناسی
با سلام و احترام
احتراما، اکنون که جناب عالی براساس نامه شماره ۳۰۲۶۶/ ۹۵د  تصمیم به استعفا نموده اید و قرار است برای ادامه زندگی خود به غرب کشور مراجعت نمایید، از زحمات بی شائبه شما در دوران تصدی مسؤولیت ریاست دانشکده علوم پایه تقدیر و تشکر می گردد و ضمن قبول استعفای شما، سعادت و سلامتی تان را از خداوند متعال خواهانم. امید است با عنایت به تجارب ارزنده خود و در سایه الطاف باریتعالی در خدمت به جامعه دانشگاهی کشور همواره موفق و پیروز باشید و آرزوی سربلندی برای خانواده شما را دارم.
جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری