پرسش و پاسخ صریح و انتقادی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه حکیم سبزواری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی( جهت مشاهده بر روی لینک زیر  روی کلیک ها کنید)

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/T3PedRr45Kq2G5J

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/RwgXPXsVbZ95KBX

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/3lAxQZ5HLHDPmG1