کارشناس مسئول فعالیت های فوق برنامه و کارشناس نشریات دانشجویی و علوم قرانی دانشگاه حکیم سبزواری،گفت: در شصت و هفتمین نشست کمیته ناظربرنشریات دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مجوز انتشار پنجاه و سومین نشریه دانشجویی دانشگاه صادر شد.

عباس بابایی در گفتگو با سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی افزود: نشریه “ضدیخ” یا رویکرد طنز و با موضوعات سیاسی و اجتماعی، به عنوان پنجاه و سومین نشریه دانشجویی دانشگاه مجوز انتشار گرفت.

وی یادآور شد: صاحب امتیاز،مدیرمسئول و سردبیر این مهرداد باشتنی می باشد و این نشریه به صورت مستقل و در قالبA4به چاپ خواهدرسید.