مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران در مجله معتبر بین المللی منتشر شد.

مقاله دکتر حسن ساقی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران در مجله معتبر بین المللی Water Resources Management با عنوان:
Introducing a Novel Flexible Conjunction System to Pressure Control in Water Distribution Networks
به چاپ رسید. در این مقاله سیستمی جدید جهت کنترل فشار در شبکه های توزیع آب که با الهام از رگ انسان طراحی شده است، معرفی می شود. لازم به ذکر است که مجله مذکور جزء ۱۰% مجلات برتر و دارای رتبه Q1 می باشد.