مقاله پژوهشی  مهدی شایان نصر، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد و دکتر احمدالله بخش و در قالب یک همکاری بین المللی با پروفسور چویی از کره جنوبی در مجله ی معتبر بین المللی Elsevier – Journal of Molecular Liquids به چاپ رسید. این ژورنال با IF=5.065  و رتبه بندی علمی Q1 می باشد.

گفتنی است در این مقاله با عنوان :

” Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs “

 که مستخرج از پروژه ی کارشناسی آقای شایان نصر است، به بررسی تاثیر نانوسیال حاوی Nitrogen-doped graphene quantum dot برای ازدیاد برداشت از مخازن ماسه سنگی و کربناته­ی نفتی پرداخته شده است.

در این مقاله پس از بررسی تاثیر نانوسیال پیشنهادی در غلظت های مختلف بر روی کشش سطحی و ترشوندگی سنگ مخزن، آزمایش­های سیلاب­زنی در مغزه­های ماسه سنگی و کربناته انجام شده و نتایج نشان می­دهد که در خصوص سنگ های کربناته، هر دو عامل پیش گفته و در خصوص ماسه سنگ ها، فقط عامل اول در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تاثیرگذار می­باشد.

 لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732221004402?via%3Dihub