چهل و چهارمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری( جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸هفدهم لغایت سی ام تیرماه ماه ۱۴۰۲

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)