هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه حکیم سبزورای افتتاح شد.
 
SONY DSC
IMG_3251 IMG_3257 IMG_3285 IMG_3293 IMG_3587 IMG_3612

SONY DSC
SONY DSC

IMG_3639 IMG_3704 IMG_3982 IMG_3801 IMG_3749 IMG_3733
IMG_3988
IMG_4190