درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

دبیرخانه دانشگاه


مشخصاتعکس
نام و نام خانوادگی: رضا صالحی نیا

سمت: مدیر سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه و رئیس اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه

شماره تماس: 44012655

سازمان مرکزی-اتاق 121

نام و نام خانوادگی: اکرم کوشکی

سمت: متصدی دبیرخانه

شماره تماس: 44012607

سازمان مرکزی-اتاق 105

نام و نام خانوادگی: محسن معصومی

سمت: مسئول امور دفتري و بايگاني

شماره تماس: 44012606

سازمان مرکزی-اتاق 103

نام و نام خانوادگی: حسین شمس آبادی

سمت: متصدی دبیرخانه

شماره تماس: 44012608

سازمان مرکزی-اتاق 103
نام و نام خانوادگی: فاطمه وطن دوست

سمت: مسئول دفتر پستی دانشگاه

شماره تماس: 44012969

سازمان مرکزی-اتاق 107