آزمون بكارگیری نیروی حقوقی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

  اطلاعیه شماره ۴

آزمون بكارگیری نیروی حقوقی بدلیل پاره ای مشكلات اداری تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد . ضمنا زمان و مواد آزمون تا تاریخ ۹۹/۷/۱۶ از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد .