آزمون سراسری ۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

 در آزمون سراسری ۱۴۰۱ در گروه هنر ۹۳۵ داوطلب، در گروه تجربی ۲۴۷۵ داوطلب، ۱۷۳۴ داوطلب در گروه انسانی، ۶۶۳ داوطلب گروه ریاضی و ۸۹۱ داوطلب در گروه زبان های خارجه در حوزه امتحانی سبزوار شرکت کرده بودند.