به منظوررفاه حال دانشجویان محترم ونیز ارتقاءسطح خدمات تغذیه، رستوران آزاد(مکمل)دانشجویی به همت بخش خصوصی درمحل مجموعه پذیرایی پردیسان راه اندازی وآماده ارائه خدمات می باشد.

    متقاضیان می توانند؛ جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص شرایط ومیزان بهره مندی ازتخفیفات ویژه دانشجویی ونیزآگاهی ازتنوع ونرخ غذاهای قابل عرضه دررستوران مزبور، به اطلاعیه ونرخ نامه مندرج در سایت معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.  

                          اطلاعیه پردیسان

                        منوی ناهار و شام پردیسان

                                                                                                                      مدیریت اموردانشجویی