آغاز به کار اولین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت در پارک ملی گلستان

این همایش با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست طی روزهای دوم لغایت چهارم خرداد ماه در محل پارک ملی گلستان برگزار می گردد.