آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت ایده ها در رویداد ملی استارتاپ ویکند آب دانشگاه حکیم سبزواری

ثبت نام در استارتاپ

http://cnf.hsu.ac.ir/water/users/

فرم پیشنهاد ایده

http://cnf.hsu.ac.ir/water/fa/files.php

جوایز و حمایت های رویداد

جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب شامل چندین بخش است. بخش اول جوایز نقدی، بخش دوم حمایت های تخصصی، بخش سوم صدور گواهینامه، و بخش چهارم حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه است.

جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب 

۱- جوایز ویژه

جایزه تیم/ایده اول: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جایزه تیم/ایده دوم: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جایزه تیم/ایده سوم: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- حمایت تخصصی و اجرایی

ایده های برتر در خصوص بخش موضوع محور مورد حمایت اجرایی سازمان های مرتبط قرار خواهد گرفت.

  • حمایت شرکت آب و فاضلاب سبزوار

  • حمایت معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار 

  • حمایت امور منابع آب سبزوار

۳- گواهینامه معتبر 

با موافقت مرکز آموزش فنی و حرفه ای، مقرر گردید اسامی شرکت کنندگان در رویداد در سامانه مرکز فنی و حرفه ای ثبت شود تا از این طریق ضمن این که افراد بیمه حوادث می شوند برای آن ها گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای نیز صادر شود. همچنین دانشگاه حکیم سبزواری نیز برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می کند. 

۴- حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
ایده های برتر رویداد (ایده های اول تا سوم) مجوز ورود به مرکز رشد را بدون سپری کردن فرآیند داوری دریافت خواهند کر و شرایط استقرار در مرکز برای ایشان تسهیل خواهد شد. 

سایت رویداد:
http://cnf.hsu.ac.ir/water