براساس مصوبه ی چهارصد و نود و سومین جلسه ی شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از تحصیل ایشان، با شرایط مندرج در سایت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی به تصویب رسید و مقرر شد تمامی دانشکده ها در این چهارچوب همکاری لازم را با معاونت آموزشی دانشگاه به عمل آورند.
دانشجویان گرامی جهت اطلاع به سایت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند