توسعه روابط بین الملل از ضرورت های توسعه دانشگاه ها در دهه های آینده در عرصه آموزش عالی کشور به شمار می آید. درچشم انداز جهانی، ارتقای جایگاه روابط بین الملل و «بین المللی سازی» دانشگاه ها اجتناب ناپذیر شده است و دراین میان، توانمندی های علمی- پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در فضای علمی و تحقیقاتی موجود در بسیاری از عرصه های علمی کشور و نیز خارج از کشور بازتاب گسترده ای یافته است.

 

این مطلبی است که مدیر «همکاری های علمی- بین المللی و دانشجویان خارجی» به  روابط عمومی دانشگاه گفت و براین نکته اشاره کرد که این مدیریت، در راستای دست یافتن به چشم اندازهای بین المللی کردن و بسط و ارتقای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه، به گسترش همکاری های علمی در سطح بین المللی اهتمام ورزیده است و می کوشد این فعالیت-های بین المللی و فرامرزی را بسط و گسترش دهد و به ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح بین المللی بپردازد.

قرار گرفتن نام دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست مورد پذیرش وزارت آموزش عالی عراق، حضور هیأت هایی از دانشگاه حکیم سبزواری در برخی از دانشگاه های عراق و بالعکس، برگزاری «سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی» و حضور سه استاد زبان و ادبیات فارسی از کشور عراق و اقلیم کردستان عراق دراین همایش بین المللی، در راستای گسترش روابط فرهنگی و علمی با این کشور همسایه در غرب ایران است.
دکتر علی خوش سیما افزود: براین اساس، از چند ماه پیش، گام هایی در پذیرش شماری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از کشور عراق برداشته شد و نخستین گروه از این دانشجویان، تحصیل خود را در رشته های زیست شناسی مولکولی، برق و الکترونیک، ریاضی، حقوق، کامپیوتر، فقه اسلامی، علوم قرآنی، آسیب شناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، شیمی و بیوشیمی، ادبیات عرب، سنجش و GIS، زبان انگلیسی و چندین رشتة دیگر از اوایل آبان ۱۴۰۲ آغاز کردند و درترم نخست، ۱۸ ساعت در هفته درس های زبان فارسی آموزش می بینند. شایان ذکر است تعداد دانشجویان عراقی ثبت نام شده در دانشگاه حکیم سبزواری در زمان تهیه گزارش به ۱۷۵ نفر رسیده است.
دکتر مهیار علوی مقدم، مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) نیز گفت: این نخستین باری است که در این سطح گسترده، مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری، به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان پرداخته است؛ چرا که این مرکز در سال ۱۴۰۰ و در بحبوبة دورة کرونا، به آموزش زبان فارسی به شماری اندک در فضای مجازی و در طول دو نیم ترم پرداخت و در تابستان ۱۴۰۱، میزبان ۸ استاد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه های هند به عنوان «دوره دانش افزایی» در مدت ۵ روز بود. مدیر مرکز آزفا گفت: در این دورة آموزش آزفایی به دانشجویان عراقیِ در حال تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری، دانشجویان چهار مهارت آموزش زبان دوم شامل خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن را فرا می گیرند و این روند آموزشی در ترم های بعدی و با شتاب کمتری ادامه خواهد یافت. علوی مقدم افزود: کوشیده ایم از مدرّسان زبده و ورزیده در حوزة آزفا بهره گیریم و براین اساس، شماری از این مدرّسان، از خارج از دانشگاه با این مرکز، همکاری آموزشی دارند.