آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰،  همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سه هزارو  ۱۱ دواطلب آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ در ۱۳۱ کد رشته آزمونی در حوزه امتحانی سبزوار طی سه نیم روز صبح روزهای ۶، ۷ و ۸ مردادماه در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزورای) به رقابت می پردازند.