نخستین روز آزمون سراسری ۱۴۰۱ در دانشگاه حکیم سبزواری با رقابت ۹۳۵ داوطلب سبزواری گروه آموزشی هنر آغاز شد. ۶۶۹۸ داوطلب سبزواری آزمون سراسری ۱۴۰۱ از امروز تا یازدهم تیرماه ( چهار روز) در دانشگاه حکیم سبزواری رقابت می کنند.