آيين معارفه دکتر مولوي به عنوان معاون جديد پژوهشي

صبح روز يکشنبه ۲۰ بهمن ماه، جمعي از مسئولان دانشگاه ضمن همراهي و مشايعت آقاي دکتر علي اصغر مولوي، با حضور در محل کار ايشان، ضمن معرفي معاون جديد پژوهشي دانشگاه به ساير همکاران حوزه معاونت پژوهشي، آغاز به کار ايشان را رسماً تبريک گفته و براي ايشان در تداوم راه توسعه و گسترش امر تحقيق و پژوهش در دانشگاه، آرزوي موفقيت و سربلندي نمودند.

IMG_6037

دکتر علي اصغر مولوي، معاون جديد پژوهشي دانشگاه، عضو هيأت علمي گروه فيزيک و داراي پژوهش هاي متعدد و کاربردي در حوزه فيزيک مي باشد.

شايان ذکر است در اين جلسه، آقايان دکتر استاجي، معاون اداري و مالي، دکتر سالمي، رئيس دانشکده علوم پايه، دکتر حسيني، مدير پژوهشي، همايي، سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي و دکتر تسنيمي، رئيس کتابخانه مرکزي  حضور داشتند.

IMG_6035