دانشگاه  حکیم سبزواری در نظر دارد با استناد به آیین نامۀ مالی و معاملاتی خود، املاک مشروحه مندرج در فایل زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
جهت دریافت آگهی کلیک فرمایید.