آیین تجلیل از  خانم دکتر مختاری رئیس سابق دانشکده و آغاز به کار  دکتر محمود فرخی رئیس جدید دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دکتر انتظاری، قائم مقام رئیس دانشگاه در امور دانشجویی و آموزشی و دکتر کیذور ی مدیر دفتر  نظارت و ارزیابی دانشگاه و اساتید این دانشکده برگزار شد.