طی مراسمی روز یکشنبه ۸ دی ماه از زحمات دکتر علوی رییس  سابق دانشکده علوم پایه تقدیر و دکتر اکبر زاده به عنوان رییس جدید دانشکده علوم پایه معارفه شد. هم چنین در این جلسه از زحمات پیشکسوتان دانشکده  دکتر فیض آبادی، دکتر حسینی،  آقای ثابتی و آقای شیعی تقدیر به عمل آمد.

Source: خبر