در حاشیه برگزاری شورای دانشگاه از دکتر حسین شاد رئیس سابق دانشکده مهندسی توسط دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه تکریم به عمل آمد و  دکتر رضا حسن زاده قاسمی به عنوان رئیس جدید این دانشکده معارفه شد.