آیین دانشجویان نوورود
سه شنبه ۲۵ مهرماه، ساعت۸/۳۰
 سالن استاد شریعتی