آیین معارفه مدیر جدید دانشجویی و مدیر جدید هسته گزینش کارکنان با حضور رییس و مسولان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روبط عمومی دانشگاه در این جلسه از زحمات آقای ذاکری مدیر سابق دانشجویی و مدیر جدید هسته گزینش تقدیر شد همچنین سرکار خانم دکتر پورخاندانی به عنوان مدیر جدید دانشجویی دانشگاه معرفی شد.