ابقاء “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” 

با حکم رئیس دانشگاه دکتر رسول زیدآبادی به مدت دو سال دیگر به عنوان “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” ابقاء شد. 

متن حکم بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر رسول زیدآبادی
نماینده محترم رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه

با سلام

      نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب و خدمات ارزنده ی جناب عالی ضمن تشکر فراوان به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ اتمام حکم قبلی به مدت دو سال دیگر به عنوان “نماینده رئیس و دبیر کمیته ترفیع دانشگاه” ابقاء می گردید. 

        انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه همکاری و تعامل با سایر حوزه های مرتبط، فعالیت های خود را بر محور احترام به همکاران هیأت علمی، تسهیل و روان سازی امور متمرکز نمائید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی