طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر حامد ادب در سمت”رئیس دانشکده جغرافیا” ابقاء شد.

متن حکم بدین شرح است:

 جناب آقای دکتر حامد ادب
رئیس محترم دانشکده جغرافیا

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم از تاریخ  اتمام حکم قبلی به شماره نامه ۶۱۵۳۳ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال دیگر به عنوان رئیس دانشکده جغرافیا” ابقاء می گردید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و برنامه ریزی براساس برنامه راهبردی دانشگاه، استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با همکاران گرامی و دانشجویان عزیز و مسئولیت‌های خطیر محوله با رویکرد برنامه‌محوری و کیفیت‌گرایی بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه