طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه دکتر حسن دلبری به عنوان ” استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر” در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه منصوب گردید.

متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر حسن دلبری
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
با سلام
احتراماً، نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی و به پیشنهاد مدیر محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر، به موجب این ابلاغ به عنوان  ” استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر” در گروه زبان و ادبیات فارسی به مدت یک سال تعیین می گردید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر روحیه خدمتگزاری در اجرای وظایف محوله، مطابق دستورالعمل های مربوطه، موفق و موید باشید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه