طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، اعضای حقیق شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب گردیدند.
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر رضا خسروبیگی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی
جناب آقای دکتر رسول زیدآبادی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی عمومی
جناب آقای دکتر علی هاشمیان
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مکانیک
جناب آقای دکتر محمود امین طوسی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر
جناب آقای دکتر غلامرضا زارعیان
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی
با سلام 
           نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی و با عنایت به پیشنهاد مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می شوید.
                امید است با همفکری و بهره گیری از نظرات سایر اعضاء در جهت پیشبرد اهداف شورا موفق باشید.

جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه