ابلاغ اعضای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر جواد حدادنیا، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر و جناب آقای دکتر سیروس سالمی استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی به عنوان اعضای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه و سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی عمومی به عنوان عضو علی البدل هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه به مدت دو سال منصوب  گردیدند.