ابلاغ اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت دانشگاه

اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت با حکم ریاست محترم دانشگاه منصوب شدند.
آقایان و خانم ها:
دکتر بهنام مهدوی، معاون مدیر تحصیلات تکمیلی،
دکتر اسماعیل رضایی سرشت، عضو هیات علمی گروه شیمی،
دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی، عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک
و سرکار خانم ملیحه کریمی، کارشناس آزمایشگاه عمران
همگی به مدت یکسال به عنوان اعضای کارگروه ایمنی و بهداشت دانشگاه منصوب گردیدند.