انتصاب های جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، به مدت ۲ سال به سمت ریاست دانشکده علوم پایه، آقای دکتر غلامرضا تدین فر، استادیار و عضو هیأت علمی گروه عمران به سمت سرپرستی دانشکده فنی و مهندسی و آقای دکتر جواد طیبی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های جغرافیایی و علوم اجتماعی به مدت ۲ سال به سمت مسؤول دانشگاه پژوهی و آقای دکتر یعقوب زنگنه، استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی به مدت ۲ سال به عنوان “مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی”منصوب گردیدند.

انتصاب همکاران ارجمند را در سمت های جدید تبریک عرض نموده، توفیق و بهروزی ایشان را در انجام مسئولیت از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه