ابلاغ مدیر گروه جدید علوم تربیتی

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسن نودهی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه علوم تربیتی منصوب گردید.

در حکم صادره از طرف رئیس دانشگاه آمده است:

 نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوانمدیر گروه علوم تربیتی” به مدت دو سال منصوب می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقای کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضاء هیات علمی گروه و رعایت احترام مقام استاد بیش از پیش موفق باشید.