رئیس دانشگاه در حکمی آقای عباس بابایی از همکاران و ایثارگران دانشگاه را به عنوان نمایندۀ ایثارگران دانشگاه حکیم سبزواری منصوب کرد.

متن این ابلاغ بدین شرح است:

بسمه تعالی

ایثارگر محترم، جناب آقای عباس بابایی
با سلام
            نظر به نامۀ شمارۀ  ۲۳۴۹/د۹۷ مورخ۹۷/۲/۲ مسؤول محترم پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه، ضمن حفظ سمت و پست سازمانی، به عنوان نمایندۀ ایثارگران دانشگاه تعیین می شوید. انتظار می رود با توجه به ارزش و جایگاه معنوی ایثارگران عزیز، خدمت به این قشر ارزشمند همواره مدنظر قرار گیرد.
              سربلند و پیروز باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری